Algemene verkoopvoorwaarden

1. De firma JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE BV, hierna genoemd JDE PRO BE BV behoudt zich het recht voor haar prijzen, kortingen, betalingstermijnen, levertermijnen en andere verkoopsvoorwaarden, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. In dit geval zal de klant de lopende bestellingen kunnen annuleren.

2. Behoudens schriftelijke toelating van JDE PRO BE BV dienen alle diensten of leveringen contant, zonder korting, betaald te worden binnen 8 dagen.

3. De klant mag bij de betaling van in rekening gebrachte bedragen geen enkel bedrag in mindering brengen voor correcties, tegenprestaties of terugbetalingen, die voor rekening van JDE PRO BE BV uitgevoerd werden, behalve indien hij in het bezit is van een schriftelijk akkoord van JDE PRO BE  BV of van een in de vereiste vorm opgestelde kredietnota.

4. Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag behoudt JDE PRO BE BV zich het recht voor het bedrag, van rechtswege en per begonnen verwijlsmaand, te verhogen met een intrest zoals bepaald in de wet van 20 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven behoudt JDE PRO BE BV zich het recht voor alle diensten of leveringen te schorsen.

5. Ingeval van niet-betaling binnen de maand na toezending van een aanmaning, zullen de verschuldigde bedragen bovendien verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 100 EUR.

6. De partijen komen uitdrukkelijk overeen af te zien van het annuleren van een bestelling om reden van vertraging in de levering, veroorzaakt door omstandigheden onafhankelijk van de wil van JDE PRO BE BV.

7. Goederen die na de levering door verkeerde behandeling beschadigd zouden zijn, zullen noch teruggenomen noch vervangen worden.

8. Indien, ingevolge een stilzwijgend of formeel akkoord, JDE PRO BE BV rechtstreeks levert aan derden en deze diensten of leveringen aan de klant factureert onder voorlegging van leverbonnen van diensten of goederen, dient iedere geweigerde leverbon naar JDE PRO BE BV teruggestuurd te worden binnen één maand na factuurdatum.

9. Alle schriftelijke klachten moeten ten laatste acht dagen na ontvangst van de goederen of levering van de diensten bij JDE PRO BE toekomen. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van de verplichting de vervallen factu(u)r(en) te betalen.

10. Eventueel teruggenomen goederen worden terugbetaald tegen de voorwaarden en modaliteiten door JDE PRO BE BV bepaald.

11. JDE PRO BE BVbehoudt zich het recht voor aan de klant de vervoerskosten te facturen voor alle door deze of door één van diens medewerkers bestelde goederen of geleverde diensten, die op het ogenblijk van de levering geweigerd werden.

12. Voor alle geschillen en betwistingen tussen partijen, erkennen deze uitsluitend de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Brussel, het Vredegerecht te Brussel, zesde kanton inbegrepen. Voor de in het Groothertogdom Luxemburg afgesloten verkopen of transacties en ingeval van geschil, erkennen de partijen uitsluitend de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg.

13. JDE PRO BE BV behoudt zich het recht voor vervoerskosten aan te rekenen indien het factuurbedrag (excl. Accijns en BTW) lager is dan € 200.