• Voor 12u besteld, overmorgen geleverd
 • Gratis bezorging vanaf €200
 • Technische ondersteuning binnen de eerstvolgende werkdag

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden JACOBS DOUWE EGBERTS BELGIUM BV

BTW nummer: BE0418.098.308

Vestigings- en bezoekadres:
Jacobs Douwe Egberts BELGIUM BV

Buro & Design Center

Esplanade 1, bus 18

1020 Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 490 15 00

 

A. VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR ALLE SOORTEN CONTRACTEN EN BESTELLINGEN, DIE HIERONDER IN HET BIJZONDER WORDEN BEHANDELD

 

1. Toepassing

1.1. Voor zover er niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden of overeenkomsten ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers van Jacobs Douwe Egberts Belgium BV, Buro & Design Center, Esplanade 1, bus 18, 1020 Brussel BTW BE 0418.098.308 RPR Brussel (hierna "JDE" genoemd) en haar koper/klant ("Klant"), zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, facturen en alle contracten met betrekking tot de levering van goederen en service door JDE. 

1.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en elk ander afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen JDE en de Klant, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden van de Klant of zijn vertegenwoordigers, of waarnaar verwezen wordt in de bestelling(en), brief of op enige andere plaats, niettegenstaande enige afwijkende bepaling in dergelijke algemene voorwaarden. Eventuele andere algemene verkoopvoorwaarden, ook als deze later zijn meegedeeld en/of voorkomen op documenten afkomstig van de Klant, zijn slechts tegenwerpbaar aan JDE na voorafgaande, specifieke schriftelijke toestemming ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van JDE.

1.4. JDE en de Klant erkennen hierbij dat zij in deze algemene verkoopvoorwaarden een juridisch evenwicht hebben gevonden dat rekening houdt met hun respectieve economische en juridische posities. Zij erkennen tevens dat de voorwaarden en bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden in overeenstemming zijn met de algemene regeling van een overeenkomst van dit type en met alle handelspraktijken op dit gebied.

 

2. Algemeen

2.1. Het contract tussen JDE en de Klant kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld met instemming van beide partijen. De ondertekenaars van het contract verklaren dat zij bevoegd zijn om hun respectieve partijen te binden.

2.2. Het contract wordt afgesloten "intuitu personae" ten aanzien van de Klant. Bijgevolg zijn het contract en de rechten en plichten die eruit voortvloeien voor de Klant niet overdraagbaar, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JDE.

2.3 Elke partij wordt geacht gevestigd te zijn op het adres dat in het contract is vermeld. Alle correspondentie die naar dit adres of naar het aangegeven elektronische adres wordt gestuurd, wordt beschouwd als een geldige kennisgeving, als geen van de partijen schriftelijk een adreswijziging stuurt, per aangetekende brief, met een kopie per e-mail.

2.4. De leverings- of plaatsingstermijn wordt steeds louter als aanwijzing opgegeven; vertraging, door welke oorzaak ook, kan geen aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding noch de ontbinding van het contract rechtvaardigen, behoudens zware fout of opzet vanwege JDE.

De Klant dient de hoeveelheid en de staat van de machines en producten bij levering te controleren. Eventuele zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op de leveringsbon worden genoteerd, bij gebreke waarvan klachten niet in behandeling worden genomen.

2.5. Prijslijsten en offertes worden door JDE vrijblijvend verstrekt en houden op geen enkele wijze een leveringsverplichting in; de daarin genoemde voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Offertes zijn maximaal 30 kalenderdagen geldig.

2.6. Elke dienst of levering die niet onder het contract valt, evenals elke verlenging of uitbreiding (zelfs stilzwijgend) van het contract, wordt uitgevoerd tegen de op dat moment geldende prijzen.

2.7. Het niet uitoefenen door een van de partijen van een recht dat haar krachtens het contract is toegekend, of het niet eisen van de strikte uitvoering van een van de contractuele verplichtingen, zelfs gedurende een lange periode , houdt op geen enkele wijze in dat deze partij afstand doet van dit recht of van het recht om dit in de toekomst uit te oefenen.

2.8. De eventuele nietigheid van een clausule heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst. De twee partijen zullen de ongeldige clausule in onderling overleg vervangen door een geldige clausule die de wil van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2.9 Partijen verbinden zich ertoe te trachten alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, naleving of beëindiging van deze overeenkomst onderling te regelen. Indien dit niet lukt, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dit contract uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing.

2.10. De Klant verklaart en garandeert dat hij volledig in overeenstemming is en zal blijven met de Gedragscode van JDE die materiële verplichtingen bevat en van tijd tot tijd wordt gewijzigd en gepubliceerd op

https://www.jacobsdouweegberts.com/code-of-conduct/

 

3. Looptijd van het contract (met uitzondering van de aankoop van machines)

3.1. Het contract gaat in op de dag van installatie van de machine, zoals aangegeven op de installatieopdracht. Bij gebrek aan een specifieke overeengekomen termijn bedraagt de looptijd van het contract 7 jaar voor nieuwe machines en 5 jaar voor tweedehandsmachines. Het contract wordt vervolgens automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij het door een van de partijen wordt opgezegd per aangetekende brief na afloop van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden vóór afloop.

3.2. Beide partijen kunnen een huur-, bruikleen- of servicecontract echter voortijdig beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder opzegging of vergoeding, in de volgende gevallen :

 • als de andere partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en de schending niet herstelt binnen dertig dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende post;
 • indien de andere partij failliet wordt verklaard of het voorwerp is van een andere insolventieprocedure, indien zij haar handelsactiviteiten heeft gestaakt, indien haar activa in pand zijn gegeven, of enige andere soortgelijke maatregel.

Bovendien kan JDE een bruikleen-, huur- of servicecontract vroegtijdig beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder opzegging of schadevergoeding indien de Klant de bepalingen van artikel 6, 7, 8 of 9 niet naleeft.

Aan het einde van het bruikleen- of huurcontract, om welke reden dan ook, dient de Klant de machine onmiddellijk terug te bezorgen aan JDE.

 

4. Beveiliging

De Klant dient ervoor te zorgen dat het stopcontact en de waterkraan altijd snel en gemakkelijk bereikbaar zijn. Wanneer het apparaat niet in gebruik is (bijv. tijdens vakanties, weekenden, enz.), moet de gebruiker de volgende veiligheidsinstructies in acht nemen:

 • Zet de hoofdschakelaar van het apparaat uit (of haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat geen hoofdschakelaar heeft).
 • Sluit de kraan van de watertoevoer;
 • Als de machine langer dan 1 week buiten gebruik is, is het ook nodig om :
 1. Alle containers te legen en te reinigen (koffiebonen, poeder, melk, enz.)
 2. De machine grondig te reinigen en te spoelen

In het geval dat deze veiligheidsinstructies niet worden nageleefd, is alleen de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en wordt JDE vrijgesteld van alle aansprakelijkheid.

 

5. Aansprakelijkheid

a) De partijen komen overeen dat JDE in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor :

 • negatieve effecten als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat;
 • schade veroorzaakt door het overlopen van opvangbakken die geïnstalleerd zijn op machines en die aangesloten moeten worden op een vaste waterafvoer in overeenstemming met de installatie-instructies van JDE;
 • diefstal van de machine of muntsysteem;
 • schade als gevolg van onjuiste reparaties, wijzigingen en installaties aan de machines door de Klant of door derden die door de Klant zijn ingehuurd;
 • indirecte schade, materieel of immaterieel, of gevolgschade in welke vorm dan ook, met inbegrip van schade die de Klant lijdt als gevolg van het feit dat de machine stopt met werken, niet goed functioneert of onjuist functioneert.

b) De Klant zal JDE vrijwaren en schadeloosstellen tegen elke vordering, gerechtelijk of anderszins, van derden voortvloeiend uit de in artikel 5.a) hierboven vermelde gevallen.

c) De aansprakelijkheid van partijen is beperkt tot een maximum van € 12.500 per vordering of reeks van samenhangende vorderingen. Indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

d) De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 5 zijn niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet, lichamelijk letsel aan personen, in geval van diefstal of schade aan de machine of elke andere schade waarvan de verantwoordelijkheid van de partijen niet wettelijk kan worden uitgesloten.

e) Elke vordering tegen JDE moet schriftelijk worden ingediend binnen 1 maand na de datum waarop de vordering is ontstaan, op straffe van onontvankelijkheid.

 

6. Verzekering

De Klant verbindt zich ertoe om de in de offerte vermelde machine in bruikleen, huur of leasing voldoende te verzekeren tegen alle risico's en om ze gedurende de hele duur van het contract verzekerd te houden tegen verlies en schade van welke aard ook. De Klant verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van JDE een attest van de verzekeringsmaatschappij voor te leggen aan JDE.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

Aangezien de geleverde machine beschermd is door intellectuele eigendomsrechten van JDE en andere bedrijven van de JDE-groep, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, of zelfs de reproductie van onderdelen uitdrukkelijk verboden.

 

8. Eigendom van machines

Om de eigendomsrechten van JDE op de gehuurde/overgedragen machines te garanderen, zal er een label of plaatje op de machines worden aangebracht dat aangeeft dat ze eigendom zijn en blijven van JDE. Deze aanduiding mag op geen enkele manier verwijderd, verborgen of onleesbaar gemaakt worden. Om dezelfde reden moet de Klant aangeven of hij al dan niet de eigenaar is van de lokalen waarin de machine(s) geïnstalleerd zijn. Indien van toepassing moeten de identiteit en het adres van de eigenaar worden vermeld. JDE behoudt zich het recht voor om de eigenaar schriftelijk te informeren dat de machine(s) eigendom van JDE zijn en blijven. De Klant mag de locatie van de machine(s) niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JDE, en heeft niet het recht om de machine(s) te vervreemden, te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven aan derden of op welke manier dan ook uit zijn bezit te geven, noch om de machine(s) op welke manier dan ook te wijzigen, noch om er een teken van welke aard dan ook op aan te brengen.

De Klant verbindt zich ertoe JDE onverwijld op de hoogte te brengen van elke stopzetting van zijn activiteiten, beslaglegging, faillissement, vereffening, aanvraag tot uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord, of elke soortgelijke herschikking van zijn schulden. Hij verbindt zich er eveneens toe om onmiddellijk en spontaan elke belanghebbende, zoals de deurwaarder die de beslaglegging uitvoert, de curator, de bewindvoerder, de eigenaar van de lokalen, enz. ervan op de hoogte te brengen dat de aan hem toevertrouwde of verhuurde machines eigendom zijn van JDE, en hen eventueel een kopie van deze overeenkomst te bezorgen.

 

9. Installatie, plaatsing, aansluiting

a) Bij de installatie moet altijd het specifieke installatieblad van de machine in acht worden genomen. De ruimtevereisten op de installatiekaart moeten altijd worden nageleefd.

b) JDE zorgt voor het transport volgens de geldende tarieven, evenals voor de installatie, de plaatsing en de aansluiting van het apparaat op het stopcontact, waarvan het elektrische circuit uitsluitend voor het apparaat wordt gebruikt, en op de watertoevoer, op voorwaarde dat deze is uitgerust met een wettelijk erkende terugslagklep en een waterafsluiter (3/8 of 3/4), allemaal vooraf geïnstalleerd door de Klant binnen een meter van het apparaat en in dezelfde ruimte als het apparaat. JDE levert de waterfilter, de juiste instelling van de machine en de accessoires. Bovendien moeten de elektriciteits- en wateraansluitingen altijd gemakkelijk en rechtstreeks toegankelijk zijn.

c) Het apparaat moet altijd binnen worden geïnstalleerd, in een ruimte waar een normale omgevingstemperatuur (tussen 10°c en 30°c) kan worden gegarandeerd. Dit voorkomt bevriezing van de leidingen bij koud weer en oververhitting bij warm weer.

d) In geval van verhuizing of verplaatsing van het apparaat verbindt de Klant zich ertoe JDE minstens één maand op voorhand te verwittigen. De overeenkomstige kosten zullen aan de Klant worden gefactureerd volgens de op dat moment geldende voorwaarden.

 

10. Onderhoud en reparaties

a) De Klant moet ervoor zorgen dat de machine schoon en in perfecte staat wordt gehouden. Hij reinigt het toestel volgens de instructies van JDE. De kosten van de reinigingsproducten zijn ten laste van de Klant. JDE kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de netheid of het gebruik van de machine(s), noch voor de gevolgen die eruit voortvloeien.

b) De kosten voor vervanging en/of reparatie van de machine of de geïnstalleerde opties, zoals een betaalsysteem, zijn altijd voor rekening van de Klant wanneer de vervanging en/of reparatie van de machine het gevolg is van een fout van de Klant of een gebeurtenis waarvoor de Klant het risico draagt, bijvoorbeeld in geval van abnormale verslechtering, een duidelijk gebrek aan reiniging (zoals de aanwezigheid van insecten, afval van producten die door de machine worden gebruikt, enz.) evenals in het geval van vandalisme (zoals stoten, diepe krassen, glasbreuk, enz.).

c) De Klant moet er te allen tijde voor zorgen dat de reparatie veilig kan worden uitgevoerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de fysieke plaatsing van de apparatuur in termen van toegankelijkheid (d.w.z. de machine moet zich op een hoogte bevinden die onderhoud mogelijk maakt), de elektrische veiligheid van de installatie, de garantie van een veilige afstand, enz.

 

11. Bevoorrading

a) Om de goede werking van de machines met de overeenkomstige ingrediënten te garanderen, verbindt de Klant zich ertoe om in het kader van een huur-, bruikleen- of servicecontract, of zolang de machine onder garantie staat, uitsluitend producten uit het door JDE aanbevolen professionele gamma te gebruiken en zich uitsluitend bij JDE of zijn erkende leveranciers te bevoorraden. Een vertraging in de levering van producten vormt geen reden om af te wijken van deze bepaling.

b) Indien de Klant klachten heeft met betrekking tot de geleverde producten, moet hij JDE hiervan schriftelijk op de hoogte brengen binnen de vijf werkdagen na de leveringsdatum. In afwachting van de behandeling van deze klachten heeft JDE het recht om betaling van vervallen facturen te eisen.

De Klant verbindt zich ertoe de hoeveelheid en de staat van de producten bij levering te controleren. Eventuele zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op de leveringsbon worden genoteerd.

c) JDE behoudt zich het recht voor om leveringskosten in rekening te brengen indien het factuurbedrag (exclusief accijnzen en BTW) lager is dan €200.

d) Indien de levering gebeurt door een erkende JDE -distributeur, machtigt de Klant JDE om, op zijn eerste verzoek, deze distributeur te vragen om hem de volumes per artikel te bezorgen, en machtigt hij de distributeur om deze gegevens (inclusief naam, adres en BTW-nummer) te delen met JDE.

 

12. Betaling

a) Alle facturen zijn onmiddellijk of binnen de acht dagen betaalbaar via domiciliëring, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b) Een betaling is alleen geldig als deze wordt gedaan op het hoofdkantoor van JDE door middel van de aangeboden betaalmiddelen (debetkaarten, creditkaarten, elektronische betaalmiddelen, enz.) of op haar bankrekening; en wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat JDE in het bezit is van het geld. Er mag geen contante betaling rechtstreeks worden gedaan aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden.

c) In geval van gebrek aan betaling, in geval van betwiste facturen of ongedekte cheques, in geval van sommatie door de RSZ of in geval van andere tekenen die wijzen op solvabiliteitsproblemen (collectieve schuldenregeling, faillissement, kredietverlies, ...) in hoofde van de aannemer, zullen de door JDE toegestane betalingswijzen van rechtswege ophouden van toepassing te zijn. In dat geval worden alle facturen (zelfs de nog niet vervallen facturen) van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

d) Vorderingen mogen alleen worden verrekend met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.

 

13. Elektronische facturatie

a) Facturen worden elektronisch verstuurd via het door de Klant gekozen leveringsplatform. De Klant heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: e-mail (PDF-bijlage), het online platform My JDE, Basware of Peppol. Als de Klant zijn factuur op papier wil ontvangen, kan hij een verzoek sturen naar info.probelux@JDEcoffee.com. In dat geval wordt een vergoeding per document in rekening gebracht aan de Klant. Deze kosten staan vermeld in de prijslijst.

b) Alle elektronische facturen blijven ten minste één jaar beschikbaar op het online platform My JDE.

c) Een elektronische factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag nadat deze is verzonden, ongeacht of de Klant deze daadwerkelijk heeft ontvangen.

 

14. Betalingsverzuim

Indien de Klant met betaling in gebreke blijft, kan JDE de uitvoering opschorten of de betreffende overeenkomst en elke daarmee samenhangende overeenkomst beëindigen en/of nieuwe bestelling(en) weigeren. Daarbij worden alle aan JDE verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten onmiddellijk opeisbaar.

Vervallen facturen worden verhoogd met laattijdigheidsinteresten in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals deze kan worden gewijzigd of vervangen. Bovendien behoudt JDE zich het recht voor om in een dergelijk geval alle leveringen op te schorten of te laten uitvoeren enkel tegen betaling bij levering. Bovendien worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 100,00. Dit bedrag kan worden verhoogd in functie van de evolutie van de kosten. JDE behoudt zich echter het recht voor om de werkelijk gemaakte kosten te factureren indien deze het forfaitaire minimumbedrag overschrijden.

Als onderdeel van de invorderingsmaatregelen kan JDE de vordering die zij op de Klant heeft overdragen aan een derde. De Klant is verplicht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die redelijkerwijs worden gemaakt voor de terugvordering.

 

15. Productprijzen

Productprijzen zijn onder andere afhankelijk van de volgende factoren en kunnen op elk moment tijdens de looptijd van het contract veranderen om de volgende variaties weer te geven:

 • variaties in kostenfactoren zoals grondstoffen, brandstofprijzen, belastingen, accijnzen, producten, loonaanpassingen, overheidsmaatregelen, verpakkingsmateriaal, beschikbaarheid van onderdelen, productielijnen en machines of onderdelen daarvan, enz.
 • wijzigingen in de kostenstructuur van JDE
 • veranderingen in de machines, het verkoopvolume of de werkomstandigheden van de Klant die een aanpassing van de dienst of de frequentie ervan vereisen
 • onverwachte omstandigheden (pandemie, ziekte, abnormale economische omstandigheden, snelle veranderingen in prijzen of kostentrends, enz.)

Elke prijsaanpassing zal minstens één maand op voorhand per brief of e-mail aan de Klant meegedeeld worden.

De prijzen kunnen ook worden herzien aan het einde van het contract. Het contract wordt verlengd tegen de prijzen die gelden op het moment van verlenging.

 

B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN BIJ HET CONTRACT VOOR DE VERKOOP VAN MACHINES (GELDIG VOOR VERKOOP OF VOOR VERKOOP + DIENST)

IN AANVULLING OP SECTIE A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

 

16. Prijzen

De verkoopprijs van de machine en de leverings- en installatiekosten staan vermeld in de offerte.

 

17. Tweedehandsmachine

De offerte geldt afhankelijk van de beschikbaarheid van machines en voor zolang de voorraad strekt.

 

18. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de machine eigendom blijft van JDE tot volledige betaling van de verkoopprijs door de Klant.

 

19. Garantie

De garantieperiode voor een nieuwe machine is twaalf maanden vanaf de datum van installatie, onverminderd de wettelijke bepalingen met betrekking tot verborgen gebreken. In het geval van een tweedehandsmachine bedraagt de garantieperiode zes maanden vanaf de datum van installatie. Tijdens deze periode biedt JDE garantie op de machine tegen ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, voor zover deze de kwaliteit of het gebruik van de machine aanzienlijk zouden wijzigen. Slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie.

 

20. Onderhoud en reparaties

De Klant kan ofwel een servicecontract aangaan (zie sectie E) voor onderhoud en reparaties, ofwel apart betalen voor elke vereiste dienst.

 

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET HUURCONTRACT VOOR MACHINES (GELDIG VOOR ALLE SOORTEN HUURCONTRACTEN). IN AANVULLING OP RUBRIEK A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

 

21. Inhoud

a) Het huurcontract voor de in de offerte genoemde machine omvat het gebruik van de machine, de waterfilter (tegen meerprijs) en het servicecontract conform artikel 27 tot en met 31, voor zover van toepassing op deze machine. Levering en installatie zijn op kosten van de Klant.

b) Met uitzondering van het gebruik van het apparaat in overeenstemming met de bedieningsinstructies, mag de Klant niets aan het apparaat veranderen, wijzigen, afstellen of toevoegen zonder de uitdrukkelijke toestemming van JDE.

c) De gehuurde machine blijft de exclusieve eigendom van JDE in overeenstemming met artikel 8.

 

22. Prijzen

a) De maandelijkse huur is vastgelegd in het contract en kan tijdens de duur van het contract worden aangepast. De huurprijs is onderhevig aan wijzigingen in lonen, componentprijzen en energieprijzen. Aan het einde van de initiële looptijd van het contract en in geval van verlenging of (stilzwijgende) verlenging van het contract kan de huurprijs worden aangepast aan de op dat moment geldende prijs.

De huur wordt vooraf en per kwartaal betaald. Bij aanvang van het huurcontract wordt een eerste factuur opgesteld naar rato van het volgende volledige kwartaal. Alle huidige en toekomstige belastingen, rechten en registratierechten die voortvloeien uit dit huurcontract zijn ten laste van de huurder.

 

22. Einde van het contract - Teruggave van de machine

a) De huurovereenkomst kan niet eenzijdig voortijdig worden beëindigd, onder de volgende voorwaarden.

In geval van vroegtijdige beëindiging van het contract is de Klant aan JDE een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de tot het einde van het contract verschuldigde huurprijs, , onder voorbehoud van bijkomende schadevergoedingen te rechtvaardigen door JDE.

b) Op het einde van de in het contract vermelde periode kan de Klant, ten minste drie maanden voor de einddatum, een afspraak maken met JDE om het apparaat terug te geven; bij gebrek aan een dergelijk verzoek wordt het contract van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd.

c) De Klant verbindt zich ertoe om op het einde van het contract het toestel terug te geven en ter beschikking te stellen van JDE in dezelfde staat als bij ontvangst, rekening houdend met normale slijtage.

 

D. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET BRUIKLEENCONTRACT VOOR MACHINES (GELDIG VOOR DE BRUIKLEENCONTRACT) IN AANVULLING OP SECTIE A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

 

24. Inhoud

a) Het contract van bruikleen voor gebruik van de in de offerte genoemde machine dekt het gebruik van de geleverde en geïnstalleerde machine, inclusief het servicecontract conform artikel 27 tot en met 31, voor zover van toepassing op deze machine.

b) De Klant verbindt zich ertoe de machine te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en mag niets aan de machine veranderen, wijzigen, afstellen of toevoegen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JDE.

c) De in bewaring gegeven machine blijft de exclusieve eigendom van JDE in overeenstemming met artikel 8.

 

25. Gevolg als het jaarlijkse volume niet wordt gehaald.

Het gebruiksovereenkomst is afhankelijk van de vraag of de Klant de overeengekomen jaarlijkse volumes haalt, zoals uiteengezet in de offerte. Indien de volumes niet worden bereikt gedurende het jaar, is de Klant aan JDE op het einde van desbetreffend jaar een extra bedrag verschuldigd gelijk aan 35% van de niet bereikte hoeveelheid koffie tegen de op dat moment geldende prijs. Tegelijkertijd kunnen de tariefvoorwaarden worden herzien op basis van het werkelijke verbruik.

 

26. Einde contract

a) Een gebruiksovereenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd vóór het einde van de looptijd, behoudens het hierna bepaalde.

In geval van vroegtijdige beëindiging, is de Klant aan JDE een opzeggingsvergoeding verschuldigd die als volgt wordt berekend: 50% van de hoeveelheid koffie die niet is gerealiseerd tot het einde van het contract, gefactureerd tegen het geldende tarief op moment van opzegging, onder voorbehoud van aanvullende schadevergoedingen die door JDE moeten worden gerechtvaardigd.

b) JDE kan (ook) het contract vroegtijdig, onmiddellijk en zonder opzegtermijn beëindigen en van de Klant de hierboven bedoelde forfaitaire beëindigingsvergoeding vorderen, indien de Klant :

 • de machine(s) gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze werd(en) toevertrouwd.
 • gedurende een periode van twaalf opeenvolgende maanden niet de minimale jaarlijkse hoeveelheden aankoopt ;

c) Op het einde van de in de bijzondere voorwaarden vermelde periode kan de Klant, ten minste drie maanden voor de vervaldatum, een afspraak maken met JDE om het apparaat terug te geven; bij gebrek aan een dergelijk verzoek wordt het contract van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd.

d) De Klant verbindt zich ertoe om op het einde van het contract het toestel terug te geven en ter beschikking te stellen van JDE in dezelfde staat als bij ontvangst, rekening houdend met normale slijtage.

 

E. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET SERVICECONTRACT VOOR MACHINES (GELDIG VOOR HET SERVICECONTRACT in geval van verkoop van de machine / OF HET HUURCONTRACT OF HET BRUIKLEENCONTRACT) IN AANVULLING OP RUBRIEK A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

 

27. Reikwijdte

a) Voor de in de offerte vermelde machine zal de Klant JDE ondersteunen bij het oplossen van eventuele storingen. Daartoe stelt JDE het personeel van de technische dienst ter beschikking tijdens de normale werkuren, van maandag tot vrijdag, en biedt een wachtdienst aan op zaterdag. Tijdens de normale werkuren zal de Klant het personeel van de technische dienst toegang verlenen tot de plaats waar de machine geïnstalleerd is.

b) Het servicecontract omvat alle verplaatsingskosten (met uitzondering van een toeslag voor permanentie voor avond- en zaterdagwerk), werkuren en reserveonderdelen die nodig zijn voor de normale werking van de machine, met uitzondering van :

 • breekbare voorwerpen zoals glazen bokalen, potten, ruiten, lampen, verlichtingsapparatuur enz;
 • verlies van sleutels of andere voorwerpen.

 

28. Duur

Het servicecontract gaat in op de datum van installatie van de machine en duurt twaalf maanden. Het wordt maximaal 6 keer stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, tenzij opgezegd in overeenstemming met artikel 3. Het servicecontract eindigt automatisch en zonder opzegtermijn na 7 jaar, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

 

29. Contacten met de technische afdeling

De Klant moet voor elke oproep nagaan of hij het probleem niet zelf kan oplossen, in overeenstemming met artikel 30 of door te bellen naar JDE. JDE zal er alles aan doen om de technische ondersteuning te verzekeren binnen de eerstvolgende werkdag, behalve in geval van overmacht. Zaterdagen, en/of feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd. Indien deze tussenkomst buiten deze periode plaatsvindt wegens overmacht, is de Klant in geen geval vrijgesteld van betaling van de herstelling en kan hij geen enkele andere vorm van schadevergoeding eisen.

 

30. Uitzonderingen

De volgende technische interventies zijn niet inbegrepen en de Klant zal de prijs van de interventie en de reserveonderdelen moeten betalen tegen de geldende prijzen in de volgende gevallen:

a) De Klant kan de storing zelf oplossen, bijvoorbeeld :

 • De waterkraan is dicht, er is geen stroomtoevoer of de stekker zit niet in het stopcontact;
 • De lekbak is vol of niet goed geplaatst;
 • Een schakelaar (hoofdschakelaar, koelkastschakelaar, free-vend schakelaar, serviceschakelaar enz) bevindt zich in een verkeerde positie;
 • De machine is niet gereset.

b) Slijtage, schade of slecht functioneren van de machine is te wijten aan een duidelijk gebrek aan onderhoud, reiniging of service, zoals het volgende:

 • Het koffieconcentraat is niet ontdooid;
 • De maaleenheid, doseereenheid, uitlaatkanalen, mengsysteem of container zijn niet correct gereinigd of onderhouden, zijn verstopt, verkeerd gemonteerd of bevatten vreemde voorwerpen;
 • Als er geen ontkalkingsmaatregelen worden genomen ;
 • Ongeschikte munten of vreemde voorwerpen blokkeren het muntsysteem ;
 • De machine is niet gevuld of is gevuld met het verkeerde product.

c) De storing is verholpen zonder JDE hiervan op de hoogte te stellen, of de Klant beweert niet om tussenkomst te hebben verzocht ondanks de oproep die JDE heeft ontvangen.

d) Het defect werd veroorzaakt door :

 • Onjuiste waterbehandeling ;
 • Ongeschikte of onjuiste stroomvoorziening ;
 • Onjuist en/of oneigenlijk gebruik van de machine en/of opzettelijke of onopzettelijke schade aan de machine door de Klant, zijn personeel of derden, al dan niet gebruikers;
 • Het apparaat niet te gebruiken waarvoor het bedoeld is;
 • Geen ingrediënten of verpakkingen in de machine te gebruiken die gekocht zijn bij of aanbevolen worden door JDE.

e) Wijzigingen op verzoek van de Klant, zoals

 • het verplaatsen van de machine, aanpassingen aan de machine of aan het muntsysteem;
 • nieuwe muntsysteeminstellingen, munten toevoegen of verwijderen.

f) Onmogelijkheid om de reparatie uit te voeren omdat de veiligheid van de reparateur niet gegarandeerd kan worden (niet-limitatieve voorbeelden: onmogelijkheid om de stroom uit te schakelen, apparaat op een hoogte geplaatst, geen garantie van veiligheid of veiligheidsafstand, enz.) In dit geval wordt een vergoeding aangerekend op basis van de verplaatsingskosten en de administratieve werklast die het geval met zich meebrengt.

 

31. Tarieven

De tarieven van het servicecontract zijn onder andere onderhevig aan wijzigingen in loon, de kosten van reserveonderdelen en energieprijzen. De tarieven worden aangepast aan deze veranderingen. De tarieven kunnen op elke vervaldatum worden herzien en het servicecontract zal worden vernieuwd tegen de dan geldende tarieven.

 

F. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BESTELLINGEN OP DE JDE ONLINE SHOP IN AANVULLING OP SECTIE A. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN, indien nodig aangevuld met de BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP UW TYPE VAN CONTRACT(EN) EN OVEREENKOMST(EN).

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

De online shop is uitsluitend bedoeld als elektronische bestelmogelijkheid voor de professionele klanten van JDE, in hun hoedanigheid van beroepsbeoefenaar, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België of bij het Handels- en Bedrijvenregister in het Groothertogdom Luxemburg. JDE bestelt, installeert of onderhoudt zijn producten niet in andere landen.

Deze algemene voorwaarden ONLINE SHOP BESTELLINGEN (de "Bestelvoorwaarden")" zijn van toepassing op bestellingen geplaatst via de online shop.

Deze Bestelvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door JDE. De gewijzigde Bestelvoorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat ze op de online shop of website worden gepubliceerd. We raden je aan om ze regelmatig te controleren.


Artikel 2. Bestellingen en betalingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst op de manier die is aangegeven in de online shop in het gedeelte Bestelproces. De betaalopties geven de verschillende beschikbare betaalmethoden aan.

2.2 De prijzen van de in de online shop aangeboden producten zijn vermeld in euro's. De prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bespaar de leveringskosten bij een bestelling van minimaal €200 (excl. btw).

2.3 Door gebruik te maken van een promotiecode kunt u profiteren van korting op de producten die voor de promotiecode zijn geselecteerd.

2.4 U ontvangt de factuur in elektronische of papieren vorm (zie artikel 13 van de algemene voorwaarden hierboven) op het e-mailadres dat bij JDE bekend is of in overeenstemming met uw factureringsafspraken.

2.5 Het betalingstermijn van facturen is vastgelegd in onze schriftelijke overeenkomsten of bij gebreke daarvan in artikel 12 van voornoemde algemene voorwaarden.

2.6 Door aanvaarding van de offerte of het plaatsen van een bestelling verklaart u zich zonder enig voorbehoud akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op uw bestellingen en van de Bestelvoorwaarden op al uw elektronische bestellingen.


Artikel 3. Levering

3.1 Bestellingen worden geleverd zoals aangegeven op de website in het gedeelte Bestelproces.

3.2 Er wordt niet geleverd aan een postbus. Leveringen vinden alleen plaats in België.

3.3 Bestelde producten worden verzonden naar het bij JDE bekende afleveradres van uw organisatie. JDE kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het opgegeven adres onjuist is.

3.4 Bij levering dient u de hoeveelheid en de staat van de producten te controleren. Eventuele zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op de afleverbon worden vermeld.

3.5 Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u deze bij aflevering te weigeren en JDE hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.


Artikel 4.  Klachten

4.1 Om een klacht te melden, kunt u ook contact met ons opnemen op 02/490 19 30, of per e-mail op info.probelux@JDEcoffee.com.

4.2 Wanneer u een klacht over ingrediënten meldt, vragen wij u om naast het afleveringsbonnummer ook het batchnummer en het verpakkingsnummer van het betreffende product te vermelden. Deze informatie over het product is te vinden op de verpakking.

4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan het contract beantwoorden, heeft JDE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, deze (indien toepasselijk) te repareren dan wel de afnemer te crediteren voor de factuurwaarde daarvan.

 

Artikel 5. Aanbiedingen en overeenkomsten

5.1 Bestellingen worden geplaatst in overeenstemming met het contract dat u met ons bent aangegaan. Bij gebrek aan een contract zijn de voorwaarden vermeld in de online shop van toepassing. Een bestelling wordt geacht te zijn afgesloten zodra JDE uw bestelling heeft aanvaard.

5.2 Alle aanbiedingen in de online shop zijn vrijblijvend. Het is mogelijk dat JDE voornoemde promoties niet meer in haar aanbod en/of assortiment heeft (einde voorraad of promotie, vervaldatum verstreken, tijdelijk voorraadtekort, etc.). JDE behoudt zich het recht voor om prijzen en productaanbiedingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer de toepasselijke regelgeving dit vereist. Aanbiedingen worden gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke typefouten. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder speciale voorwaarden valt, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

5.3 JDE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien u lid bent van een inkoopcentrale, zullen wij u de met uw inkoopcentrale overeengekomen voorwaarden doorgeven zodra dit technisch mogelijk is. In de tussentijd is het niet mogelijk om van deze voorwaarden te profiteren voor bestellingen via de online shop. We vragen je daarom om je bestellingen tot nader order op de gebruikelijke manier te blijven plaatsen. Ook als je hebt aangegeven dat je liever via een bepaalde tussenpersoon bestelt om je aankopen te centraliseren, zullen we je aanmoedigen om via het gewenste platform te bestellen.

5.4 Prijswijzigingen, typefouten en voorraadtekorten voorbehouden.

 

Artikel 6. Deelnamevoorwaarden van My Coffee Plan (beschikbaar vanaf 2022)

Met  My Coffee Plan kun je een nabestelling instellen, die automatisch een bestelling aanmaakt op het moment van jouw keuze.

De kosten die aan u worden gefactureerd omvatten de prijs van het product op de dag van de bestelling vermeerderd met eventuele belastingen.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Uw nabestelling blijft van kracht totdat u deze opschort. U kunt deze nabestelling te allen tijde opschorten. Houd er rekening mee dat deze opschorting ons 5 werkdagen voor de dag van verzending moet bereiken. U kunt deze opschorting instellen in je My Coffee Plan account.

We behouden ons het recht voor om de nabestelling op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. In dit geval betaalt u alleen voor de bestellingen die naar u zijn verzonden.

 

Versie: 29 maart 2024