Privacybeleid

De producten van het merk Jacobs Douwe Egberts en bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (jacobsdouweegbertsprofessional.be) en de Douwe Egberts producten, worden ontwikkeld en uitgebracht door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BV (“JDE”).

JDE streeft ernaar uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

 • in detail de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen;
 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken;
 • ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
 • eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;
 • uw recht respecteren om inzage en een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast uw andere rechten zoals hierna nader omschreven.

Wij wijzen u erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid indien u hier meer over wilt weten. Wij raden u aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2021.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

JDE is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw JDE PRO producten. Met behulp van deze gegevens kan JDE:

 • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over JDE PRO producten;
 • uw aanschaf van JDE PRO producten beheren en uitvoeren;
 • uw account bij JDE PRO beheren;
 • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
 • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.
 • om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op u betrekking hebben;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen.

Indien u belt naar onze Consumentenservice, kan JDE deze telefoongesprekken met onze medewerkers registreren. Het doel is om de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten te bewaken/verbeteren en om de opnames te gebruiken voor bijkomende coaching en training te voorzien naarvoor  de medewerkers van JDE.

 

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

 • U heeft ons toestemming gegeven uw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief);
 • Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met u aan te gaan op uw verzoek (bijvoorbeeld indien u een aanvraag op onze website plaatst);
 • Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren aan te pakken, het opslaan van aanvullende informatie om u te kunnen identificeren wanneer u de toegang tot uw account verliest, of voor de opname van telefoongesprekken om de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten en prospecten te verzekeren en de nodige opleiding van onze medewerkers te verzekeren);
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?
U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

 • u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • per e-mail, telefonisch of schriftelijk of via social media te communiceren met onze Consumentenservice;
 • uw Douwe Egberts producten te registreren (online of door de ingevulde antwoordkaart te retourneren die bij het product wordt geleverd);
 • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum, of door een vragenlijst of enquête in te vullen met betrekking tot producten van JDE Pro België;
 • een Jacobs Douwe Egberts product of dienst direct via onze website aan te schaffen;
 • een account aan te maken;
 • deel te nemen aan een activiteit op social media met betrekking tot producten van JDE Pro België door deze te liken of te delen of door middel van het uploaden van content;
 • op verzoek berichten op uw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
 • deel te nemen aan productbeoordelingen of enquêtes;
 • aanmelding via social media: door uw Facebook, LinkedIn of andere social media te gebruiken om een account aan te maken of in te loggen;
 • cookies die door JDE of derden op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst wanneer u onze websites bezoekt en de cookies accepteert. Informatie hierover kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de merkproducten te gebruiken verschaft u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien u deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer u ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

 • Contactgegevens (bv. voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Andere persoonsgegevens (bv. Geslacht en taal);
 • Financiële - en transactiegegevens (bv. informatie over uw bankrekening);
 • Accountgegevens (bv. gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Informatie over uw Jacobs Douwe Egberts product.

Wanneer u belt naar onze Consumentenservice en dit gesprek wordt opgenomen voor de hierboven vermelde doeleinden zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam medewerker en (contactpersoon bij) klant, inhoud gesprek, tijdstip van gesprek (dag, datum en uur) en telefoonnummer van (de contactpersoon bij) de klant.

 

Hoe delen we uw persoonlijke gegevens?

Intern binnen JDE is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt op een strikte need-to-know basis.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen ('verwerkers') om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners en pakketdiensten), of de dienstverlener die de software voor de opnames van de telefoongesprekken aanlevert (en die toegang heeft voor ondersteuningsdoeleinden en in geval van technische problemen).

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners voor website hosting, voor de verwerking van betalingen, voor pakketdiensten, logistieke serviceproviders en postorderbedrijven, en/of reclame-agentschappen.

Wij sluiten zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’ met alle partijen die namens ons uw persoonlijke gegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat zij wettelijk verplicht zijn uw gegevens geheim te houden, passende beveiligingsmaatregelen nemen, ons op de hoogte brengen van iedere inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens, en andere verplichtingen ter bescherming van uw privacy. JDE verkoopt van tijd tot tijd (onderdelen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer dergelijke bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op producten van Jacobs Douwe Egberts Professional België, kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers.

Wij delen persoonlijke gegevens met aan JDE gelieerde bedrijven volgens onze Bindende Bedrijfsvoorschriften (“Binding Corporate Rules”) die bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd zijn.

 

Commerciële berichten

Wij sturen u graag informatie over producten van Jacobs Douwe Egberts Professional BE BV en bijbehorende diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden op basis van uw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) u specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) u bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij u willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten.

U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot producten van Jacobs Douwe Egberts Professional en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?
We beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Wat zijn de bewaartermijnen?
Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

 • Uw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van vijf jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij u een account heeft aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.
 • Wanneer u contact met ons opneemt. Indien u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van vijf jaar nadien.
 • Uw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft kunnen wij uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van vijf jaar nadat u zich heeft uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.
 • Indien u deelneemt aan wedstrijden, enquêtes en productbeoordelingen. Alle persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden tijdens wedstrijden, enquêtes en uw deelname aan productbeoordelingen worden bewaard voor de duur van vijf jaar nadat de gegevens zijn verzameld.
 • Opnames van telefoongesprekken. De opnames en gerelateerde gegevens worden in principe bewaard gedurende een periode van één maand. Afhankelijk van de concrete situatie kan dit echter langer zijn, met name wanneer de gegevens kunnen dienen als bewijs in het kader van een geschil of rechtszaak. JDE kan de gegevens ook langer bewaren met het oog op het bepalen van opleidingen, maar zal in dat geval de gegevens eerst anonimiseren

 

Gegevensoverdracht
De bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en in de handel brengen van producten van Jacobs Douwe Egberts België zoals op deze website zijn vermeld, zijn onderdeel van het JDE-concern over de gehele wereld. Om die reden kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het KDE-concern. Bovendien wordt het systeem van JDE gehost door een dienstverlener in België.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Kinderen
Wij richten ons niet op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat wij niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek van het kind inwilligen.

 

Uw rechten
In alle commerciële berichten die u ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen u erop dat indien u zich uitschrijft voor commerciële berichten wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

U kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die u eerder aan ons heeft verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze Consumentenservice , per telefoon op 02/260 06 11, per post t.a.v. JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL BE BV, Customer Care, Esplanade 1 - Buro & Design Center, 1020 Brussel, of via het contactformulier, onder vermelding van uw naam, uw bedrijf, telefoonnummer en uw adres. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor uw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht uw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan uw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Wij wijzen u erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die u begonnen bent voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

 

Rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan helpen wij u graag verder. Desalniettemin heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder in de lidstaat waarin u woont. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier.

 

Contact- en bedrijfsgegevens

We ontvangen graag uw vragen en opmerkingen over privacy via privacy@jdecoffee.com.

JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL BE BV

Adres: Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 18, 1020 Brussel

Tel.: +32 (0)2 490 15 00

BTW/TVA : 0418.098.308 RPR/RPM BRUSSEL/BRUXELLES

Rekening nummer KBC : IBAN BE21482905615103 BIC KREDBEBB

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Duitsland

Handelsregister Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com

 

Cookiebeleid en tracking
Toepasselijkheid

JACOBS DOUWE EGBERTS BV en de aan haar verbonden ondernemingen (“JDE”) streven ernaar om uw surfervaring en interactie met onze websites zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, waarbij informatie over uw bezoek aan onze website op uw computer wordt opgeslagen. We vinden het heel belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Dit zal helpen bij het beschermen van uw privacy, terwijl de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Hieronder vindt u meer informatie over de cookies die worden gebruikt door en via onze website en de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt. Dit is een verklaring over privacy en ons gebruik van cookies, geen contract of overeenkomst.

 

Wat zijn cookies?
Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. We bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk is.

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u cookies in te schakelen. Als u cookies niet wenst in te schakelen, dan kunt u de website nog steeds bezoeken, maar kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

Deze informatie is opgesteld als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan recente wetgeving en om ervoor te zorgen dat we open, eerlijk en helder zijn over cookies en privacy. Raadpleeg hierboven ons Privacybeleid voor meer informatie over privacy.

 

Hoe gebruiken we cookies?
U kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij uw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken vier soorten cookies:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Reclamecookies;
 • Social mediacookies.
 • Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van JDE mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk.

 

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • authentificatie van gebruikers voor beveiligd inloggen;
 • het onthouden van producten die u aan uw winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen;
 • het onthouden van betaal- of bestelinformatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u al uw gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene naar de volgende pagina, bijvoorbeeld bij het invullen van een lange enquête of een grote hoeveelheid gegevens voor een online bestelling;
  het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enz.;
 • het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over uw schermresolutie;
  het uitlezen van uw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op uw scherm kunnen weergeven;
 • het lokaliseren van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van meerdere opeenvolgende mislukte inlogpogingen;
 • het gelijkmatig laden van de website, zodat deze toegankelijk blijft;
  het aanbieden van de optie om inloggegevens op te slaan, zodat u ze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren;
 • het bieden van de mogelijkheid een reactie op onze website te plaatsen.

 

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;
 • het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke onderdelen van de site verbetering behoeven;
  het optimaliseren van de website.
 • We kunnen software als Google Analytics gebruiken om paginagebruik, pagina-interacties en surfroutes op onze sites te analyseren. Dit wordt “websitemeting” of “webanalyse” genoemd.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website door Gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om JDE een inzicht te geven in de wijze waarop Gebruikers de website gebruiken. Op basis van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben we Google Analytics privacyvriendelijker gemaakt door:

 • ervoor te zorgen dat we een “Verwerkingscontract” hebben met Google;
 • anonimisering van IP-adressen te activeren in Google Analytics;
  ervoor te zorgen dat het delen van gegevens met Google niet plaatsvindt.

Google mag deze gegevens alleen verstrekken aan externe partijen als Google volgens de wet verplicht is om dit te doen of in de mate die noodzakelijk is voor externe partijen om gegevens namens Google te verwerken.

 

Reclamecookies

Ons doel is het aanbieden van informatie die zo relevant mogelijk is voor de bezoekers van onze website. Daarom streven we ernaar om de site zo veel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. We doen dit niet alleen via de inhoud op onze website, maar ook via de getoonde advertenties.

Om de uitvoering van deze aanpassingen mogelijk te maken, proberen we een beeld te krijgen van uw waarschijnlijke interesses op basis van uw bezoek aan de websites van JDE om zodoende een gesegmenteerd profiel te ontwikkelen. Op basis van deze interesses passen we de inhoud en de advertenties op onze website dan aan voor verschillende groepen klanten.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van de advertenties die al aan u getoond zijn, zodat u niet steeds dezelfde krijgt te zien;
 • het bijhouden van het aantal bezoekers dat op de advertentie klikt;
 • het bijhouden van het aantal bestellingen dat geplaatst wordt via de advertentie;
 • het vastleggen van uw bezoek aan de website en zodoende het beoordelen van uw interesses;
 • het controleren of u op een advertentie geklikt hebt;
 • het verkrijgen van informatie over uw surfgedrag die kan worden doorgespeeld naar andere websites;
 • het gebruiken van externe diensten om advertenties aan u te tonen;
  het weergeven van interessantere advertenties op basis van uw gebruik van social media.

Let op: u krijgt advertenties te zien op onze site, zelfs als dergelijke cookies niet worden gebruikt. Deze advertenties zullen echter niet op uw interesses worden afgestemd. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden aangepast op basis van de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld op tv naar een kookprogramma kijkt, dan krijgt u tijdens het programma vaak reclames over kookartikelen te zien.

Externe partijen die via onze website cookies plaatsen kunnen er ook op deze wijze achter proberen te komen wat uw interesses zijn. In dit geval kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie uit eerdere bezoeken aan websites die niet tot de onze behoren.

 

Social mediacookies

De artikelen, afbeeldingen en video’s die u bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze u herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies bieden de mogelijkheid aan: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media om bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks te delen en te liken.Deze aanbieders van social media kunnen uw persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verzamelen. JDE heeft geen invloed op de wijze waarop deze aanbieders van social media gebruik maken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie met betrekking tot cookies die geplaatst worden door aanbieders van social media en de mogelijke gegevens die ze verzamelen, kunt u de privacyverklaring(en) van de aanbieders van social media raadplegen.

Hieronder sommen we de privacyverklaringen op van de belangrijke social media die het vaakst worden gebruikt door JDE:

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • YouTube

 

Uw keuzes

JDE gebruikt de functionele en analytische cookies als u door onze website navigeert. Alleen nadat u ons toestemming hebt gegeven gebruikt JDE cookies die niet vereist zijn voor het aanbieden van andere functionaliteiten van de website (de reclame- en social mediacookies).

 

Het beheersen van cookies

U kunt cookies beheersen en/of verwijderen als u dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer opgeslagen zijn en u kunt de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als u dit doet, dan kan het echter voorkomen dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

 

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden u daarom aan dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 22 mei 2018 voor het laatst aangepast.

 

Vragen en feedback

Stuur vragen en commentaren over cookies of privacy naar privacy@jdecoffee.com.