Privacybeleid

 

De producten van het merk Jacobs Douwe Egberts en bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (jacobsdouweegbertsprofessional.be) en de Douwe Egberts producten, worden ontwikkeld en uitgebracht door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BVBA (“JDE”).

JDE streeft ernaar uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen en te waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden. Dit betekent onder andere dat wij:

 • in detail de categorieën persoonlijke gegevens toelichten die wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen;
 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond wij persoonlijke gegevens verwerken;
 • ernaar streven de verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot die gegevens die alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
 • eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en partijen die op onze instructies persoonlijke gegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;
 • uw recht respecteren om inzage en een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast uw andere rechten zoals hierna nader omschreven.

Wij wijzen u erop dat wij ook persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Wij verwijzen u naar ons Cookiebeleid indien u hier meer over wilt weten. Wij raden u aan dit beleid nauwkeurig door te lezen. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 19 juni 2018.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

JDE is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot dit Privacybeleid.

 

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw JDE PRO producten. Met behulp van deze gegevens kan JDE:

 • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over JDE PRO producten;
 • uw aanschaf van JDE PRO producten beheren en uitvoeren;
 • uw account bij JDE PRO beheren;
 • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
 • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.
 • om berichten te versturen indien wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid en andere (wettelijke) documenten die wellicht op u betrekking hebben;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken indien wij hiervoor een rechtsgrond hebben. De desbetreffende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

 • U heeft ons toestemming gegeven uw persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief);
 • Verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren, of om voorbereidingen te treffen om een overeenkomst met u aan te gaan op uw verzoek (bijvoorbeeld indien u een aanvraag op onze website plaatst);
 • Verwerking is noodzakelijk voor andere legitieme belangen die wij nastreven (zoals het verwerken van IP-adressen om misbruik van onze website te voorkomen, te detecteren en/of aan te pakken en/of het opslaan van aanvullende informatie om u te kunnen identificeren wanneer u de toegang tot uw account verliest);
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wij moeten vanwege fiscale regelgeving bijvoorbeeld bepaalde klantgegevens bewaren).

 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?
U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren met ons delen, bijvoorbeeld door:

 • u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
 • per e-mail, telefonisch of schriftelijk of via social media te communiceren met onze Consumentenservice;
 • uw Douwe Egberts producten te registreren (online of door de ingevulde antwoordkaart te retourneren die bij het product wordt geleverd);
 • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum, of door een vragenlijst of enquête in te vullen met betrekking tot producten van JDE Pro België;
 • een Jacobs Douwe Egberts product of dienst direct via onze website aan te schaffen;
 • een account aan te maken;
 • deel te nemen aan een activiteit op social media met betrekking tot producten van JDE Pro België door deze te liken of te delen of door middel van het uploaden van content;
 • op verzoek berichten op uw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
 • deel te nemen aan productbeoordelingen of enquêtes;
 • aanmelding via social media: door uw Facebook, LinkedIn of andere social media te gebruiken om een account aan te maken of in te loggen;
 • cookies die door JDE of derden op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst wanneer u onze websites bezoekt en de cookies accepteert. Informatie hierover kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Door de merkproducten te gebruiken verschaft u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en slaan persoonlijke gegevens alleen op indien u deze gegevens direct heeft verschaft of indien deze gegevens duidelijk aan ons zijn verschaft voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven genoemd of zoals gemeld wanneer u ons persoonlijke gegevens verschaft. Wij zullen de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor uw voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verwerken:

 • Contactgegevens (bv. voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Andere persoonsgegevens (bv. Geslacht en taal);
 • Financiële - en transactiegegevens (bv. informatie over uw bankrekening);
 • Accountgegevens (bv. gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Informatie over uw Jacobs Douwe Egberts product.

 

Hoe delen we uw persoonlijke gegevens?
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners of tussenpersonen ('verwerkers') om namens ons bepaalde verwerkingsactiviteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een koopovereenkomst (zoals betaaldienstverleners en pakketdiensten). Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of doorgeven aan derden, zodat zij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners voor website hosting, voor de verwerking van betalingen, voor pakketdiensten, logistieke serviceproviders en postorderbedrijven, en/of reclame-agentschappen.

Wij sluiten zogenaamde ‘bewerkersovereenkomsten’ met alle partijen die namens ons uw persoonlijke gegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat zij wettelijk verplicht zijn uw gegevens geheim te houden, passende beveiligingsmaatregelen nemen, ons op de hoogte brengen van iedere inbreuk in verband met uw persoonlijke gegevens, en andere verplichtingen ter bescherming van uw privacy. JDE verkoopt van tijd tot tijd (onderdelen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer dergelijke bedrijfsactiviteiten betrekking hebben op producten van Jacobs Douwe Egberts Professional België, kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze medewerkers.

Wij delen persoonlijke gegevens met aan JDE gelieerde bedrijven volgens onze Bindende Bedrijfsvoorschriften (“Binding Corporate Rules”) die bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd zijn.

 

Commerciële berichten

Wij sturen u graag informatie over producten van Jacobs Douwe Egberts Professional BE bvba en bijbehorende diensten waarvan wij denken dat u deze interessant zult vinden op basis van uw bestelhistorie en gedrag op onze website, bijvoorbeeld via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien (i) u specifiek toestemming geeft om deze berichten van ons te ontvangen; of (ii) u bij ons een product of dienst heeft aangeschaft dat/die vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij u willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke berichten.

U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere berichtgeving van ons met betrekking tot producten van Jacobs Douwe Egberts Professional en diensten door te klikken op de uitschrijflink onderaan de door ons verstuurde e-mails.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?
We beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van verschillende beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen beveiligde registratieformulieren, het versleutelen van gegevens en beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Wat zijn de bewaartermijnen?
Verzamelde persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de in dit Privacybeleid weergegeven doelstellingen te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn vereist en gerechtvaardigd is of door de wet wordt toegestaan. Een paar voorbeelden:

 • Uw aankoop. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankoop worden bewaard totdat de order is uitgevoerd, en voor de duur van vijf jaar na het verstrijken van de wettelijke garantieperiode - tenzij u een account heeft aangemaakt. In dat geval worden de gegevens voor de duur van de hieronder vermelde periode bewaard. Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonlijke gegevens voor een langere periode bewaard moeten worden om te kunnen voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.
 • Wanneer u contact met ons opneemt. Indien u besluit contact met ons op te nemen, bewaren wij alle ontvangen persoonlijke gegevens zolang als nodig is om uw verzoek te kunnen behandelen, en voor de duur van vijf jaar nadien.
 • Uw aanmelding voor onze commerciële berichten. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere vormen van commerciële communicatie, worden alle persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zoals uw naam en e-mailadres, bewaard totdat u besluit u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft kunnen wij uw (e-mail)adres bewaren en toevoegen aan een lijst van partijen die zich hebben uitgeschreven. Indien dit het geval is, worden deze gegevens bewaard voor de duur van vijf jaar nadat u zich heeft uitgeschreven, enkel en alleen om aan te geven dat u geen commerciële berichten wilt ontvangen.
 • Indien u deelneemt aan wedstrijden, enquêtes en productbeoordelingen. Alle persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden tijdens wedstrijden, enquêtes en uw deelname aan productbeoordelingen worden bewaard voor de duur van vijf jaar nadat de gegevens zijn verzameld.

 

Gegevensoverdracht
De bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor het verkopen en in de handel brengen van producten van Jacobs Douwe Egberts België zoals op deze website zijn vermeld, zijn onderdeel van het JDE-concern over de gehele wereld. Om die reden kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen binnen het KDE-concern. Bovendien wordt het systeem van JDE gehost door een dienstverlener in België.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonlijke gegevens kunnen hierdoor namens ons door een cloud-dienstverlener worden verwerkt en op verschillende locaties in de wereld worden opgeslagen. Wij hebben met deze cloud-dienstverleners contractuele afspraken gemaakt en de noodzakelijke organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden worden gebruikt.

 

Kinderen
Wij richten ons niet op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat wij niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek van het kind inwilligen.

 

Uw rechten
In alle commerciële berichten die u ontvangt wordt de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor verdere commerciële berichten (oftewel bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens). Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij wijzen u erop dat indien u zich uitschrijft voor commerciële berichten wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten mogen sturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

U kunt ook vragen om persoonlijke gegevens die u eerder aan ons heeft verschaft te herzien, te corrigeren, bij te werken, weg te laten, te beperken of te verwijderen, of een verzoek indienen om een digitaal kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen met als doel deze door te sturen naar een ander bedrijf (voor zover dit recht op gegevensportabiliteit aan u toekomt op grond van de toepasselijke wetgeving), door contact op te nemen met onze Consumentenservice , per telefoon op 02/260 06 11, per post t.a.v. JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL BE BVBA, Customer Care, Esplanade 1 - Buro & Design Center, 1020 Brussel, of via het contactformulier, onder vermelding van uw naam, uw bedrijf, telefoonnummer en uw adres. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden weggelaten uit onze database. Voor uw bescherming mogen wij alleen uitvoering geven aan verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan het desbetreffende e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te versturen, en dienen wij wellicht uw identiteit te verifiëren voordat wij uitvoering geven aan uw verzoek. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Wij wijzen u erop dat wij wellicht bepaalde gegevens dienen te bewaren voor administratieve doeleinden en/of om eventuele transacties te voltooien die u begonnen bent voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de verschafte persoonlijke gegevens pas wijzigen of verwijderen na voltooiing van deze aankoop of actie).

 

Rol van gegevensbeschermingsautoriteiten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan helpen wij u graag verder. Desalniettemin heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder in de lidstaat waarin u woont. Een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier.

 

Contact- en bedrijfsgegevens

We ontvangen graag uw vragen en opmerkingen over privacy via privacy@jdecoffee.com.

JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL BVBA

Adres:  Esplanade 1 - Buro & Design Center, 1020 Brussel

Tel.: +32 (0)2 260 03 50

Functionaris voor gegevensbescherming: First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Duitsland

Handelsregister Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com